Prejsť na hlavný obsah

1. Ochrana osobných údajov v skratke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštevujete naše internetové stránky. Medzi osobné údaje patria akékoľvek dáta, ktoré umožňujú identifikovať Vašu osobu. Detailné informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v našom prehlásení o ochrane osobných údajov nižšie.

Zber dát na našich webových stránkach

Kto je zodpovedný za zber dát na týchto webových stránkach?

Spracovanie dát týchto webových stránok je vykonávané prevádzkovateľom internetových stránok. Kontakt na prevádzkovateľa internetových stránok je dostupný v časti právne upozornenie na tomto webe.

Ako zhromažďujeme Vaše údaje?

Medzi zhromažďované údaje patria tie, ktoré ste nám sami poskytli. To zahŕňa napríklad údaje vložené do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú zhromažďované automaticky prostredníctvom nášho IT systému pri návšteve našej webovej stránky. Ide hlavne o technické údaje (napr. o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo o dobe strávenej na našich stránkach). Tieto dáta sa zhromažďujú automaticky od chvíle, keď vstúpite a naše webové stránky.

K čomu Vaše údaje využívame?

Niektoré dáta budú zhromažďované k tomu, aby sme mohli zaistiť, že sa v priebehu užívania našich stránok nestretnete so žiadnym problémom. Ďalšie dáta môžu byť použité k tomu, aby sme analyzovali Vaše správanie ako užívateľa webovej stránky.

Aké máte práva ohľadom Vašich údajov?

Kedykoľvek máte právo bezplatne získať informácie o zdroji osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, o príjemcovi týchto údajov a dôvod, prečo boli Vaše osobné údaje spracované. Tiež máte právo požiadať, aby boli nesprávne údaje upravené, aby k nim bol zablokovaný prístup alebo aby boli Vaše údaje vymazané. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať kvôli týmto alebo akýmkoľvek iným otázkam ohľadom svojich osobných údajov na adrese uvedenej v časti právne upozornenie. Takisto máte právo odvolať sa na príslušný dozorujúci orgán ohľadom akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov.

Analytické nástroje a nástroje patriace poskytovateľom tretích strán

Prevádzkovatelia týchto webových stránok berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje budeme spracovávať dôverne a v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu osobných údajov a s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

Môžete vzniesť námietky proti analýze Vášho správania na stránkach. O týchto možnostiach budete informovaný v prehlásení o ochrane osobných údajov.

 

2. Všeobecné a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovatelia týchto webových stránok berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje budeme spracovávať dôverne a v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu osobných údajov a s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

V priebehu používania týchto webových stránok budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek dáta, ktoré vedú k Vašej identifikácii. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré dáta zhromažďujeme a k čomu ich využívame. Prehlásenie tiež vysvetľuje, za akým účelom k tomu dochádza.

Vezmite, prosím, na vedomie, že prenášanie údajov prostredníctvom internetu (napríklad cez e-mailovú komunikáciu), môže do určitej miery predstavovať riziko. Nie je úplne možné ochrániť údaje proti prístupu tretích strán.

Informácie o správcovi údajov

Správcom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Telefon: 02333 911-0
E-Mail: info@bilsteingroup.com

Správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky k spracovávaniu osobných údajov (ako sú mená, e-mailové adresy, atď.).

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Množstvo úkonov, ktoré spracovávajú údaje, môže prebiehať jedine s Vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí jednoducho zaslať e-mail. Legálnosť akéhokoľvek spracovávania dát uskutočneného pred odvolaním Vášho súhlasu nebude týmto odvolaním ovplyvnená.

Právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozorujúcom orgáne

Subjekt, ktorý poskytuje údaje, má právo podať sťažnosť na dozorujúcom orgáne ohľadom akéhokoľvek porušenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Zodpovedným dozorujúcim orgánom vo veciach ochrany osobných údajov je štátny úradník federálneho štátu, v ktorom má naša firma registrované sídlo. Zoznam inšpektorov ochrany údajov nájdete na tomto odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo, aby dáta, ktoré sú spracovávané s Vaším súhlasom automaticky alebo po vykonaní zmluvy, boli odovzdané Vám alebo tretej strane v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos dát inému správcovi, bude to uskutočnené jedine ak je to technicky možné.

SSL a TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo požiadavky, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľovi webových stránok, používa táto stránka SSL a TLS šifrovanie. Šifrované spojenie možno spoznať podľa toho, že sa vo vyhľadávacej lište prehliadača zmení "http://" na "https://" a objaví sa ikona vysiaceho zámku v lište prehliadača.

Ak je SSL alebo TLS šifrovanie umožnené, údaje, ktoré nám zašlete, nemôžu byť čítané treťou stranou.

Prístup, blokovanie a vymazanie

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás uchovávame, o zdroji týchto údajov, ich príjemcovi a dôvod, prečo boli Vaše osobné údaje spracované. Máte práve požiadať, aby boli údaje opravené alebo vymazané a aby bol prístup k nim zablokovaný. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto alebo akýchkoľvek iných záležitostí spojených s osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení.

 

3. Inšpektor ochrany osobných údajov

Zákonom predpísaný inšpektor ochrany osobných údajov

Pre našu spoločnosť sme menovali inšpektora ochrany osobných údajov.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Phone: 021732041244
E-mail: privacy@bilsteingroup.com

 

4. Zhromažďovanie dát na našich webových stránkach

Súbory cookie

Webové stránky môžu využívať takzvané súbory cookie. Tieto súbory nespôsobujú žiadne poškodenie Vášmu počítaču ani neobsahujú vírusy. Cieľom súborov je zaistiť, aby bol náš obsah užívateľsky prívetivejší, efektívnejší a bezpečnejší. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené Vaším prehliadačom do Vášho počítača.

Väčšina z nami používaných súborov cookie sú takzvané "relačné cookie". Sú teda automaticky vymazané po ukončení Vašej návštevy. Ostatné súbory môžu byť vo Vašom zariadení uložené, kým ich Vy nevymažete. Tieto súbory nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby ste boli informovaný o používaní súborov cookie, prijímali súbory prípad od prípadu, mohli blokovať prijímanie súborov v zvláštnych prípadoch alebo všeobecne, alebo aby bolo povolené ich automatické mazanie, keď je prehliadač zatvorený. Ak budú súbory cookie deaktivované, môže dôjsť k narušeniu funkčnosti webových stránok.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné k vykonaniu procesov elektronickej komunikácie alebo k zaisteniu určitých funkcií, ktoré si prajete využívať (ako je funkcia nákupného košíka), sú ukladané v súlade s článkom 6, odstavca 1, písmena F, nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie vo Vašom počítači, aby Vám mohol poskytovať bezchybnú a efektívnu službu. Ak sú vo Vašom počítači uložené ďalšie súbory cookie (ako napríklad pre analýzu Vášho prechádzania stránok), budú v tomto prehlásení o ochrane údajov prejednávané samostatne.

Súbory protokolu serveru

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných "súboroch protokolu serveru", ktoré nám sú automaticky posielané Vaším prehliadačom. Tieto informácie zahŕňajú:

• typ webového prehliadača
• použitý operačný systém
• stránku, z ktorej bol súbor požadovaný
• dátum a čas požiadavky
• IP adresu

Tieto dáta nebudú prepojené s iným zdrojom dát.

Spracovanie je uskutočňované v súlade s článkom 6, odstavca 1, písmena F, nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z nižšie uvedených účelov zhromažďovania údajov: Zabezpečenie a stabilita systému.

Kontaktný formulár

V prípade, že nám zasielate otázky prostredníctvom kontaktného formulára, informácie, ktoré uvediete vo formulári, vrátane Vami uvedených kontaktných údajov, budú uložené za účelom spracovania otázky a pre prípadné následné otázky. Tieto dáta nebudú odovzdávané bez Vášho súhlasu.

Údaje zadané do kontaktného formulára budú preto spracované výhradne s Vaším súhlasom (na základe článku 6, odstavca 1, písmena A, nariadenia GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať jednoducho prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť všetkých operácií spracovávajúcich údaje, ktoré už prebehli pred odvolaním Vášho súhlasu, nebude odvolaním Vášho súhlasu ovplyvnená.

Údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára u nás zostanú uložené, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním Vašich dát alebo kým ich uloženie nebude ďalej potrebné (napríklad pre spracovanie Vašej otázky). Povinné právne predpisy - hlavne pokiaľ ide o dobu uchovávania dát - nebudú ovplyvnené.

Požiadavky zákazníkov

Využívame ticketovací systém Zendesk, platformu pre zákaznícky servis firmy Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, k spracovávaniu požiadaviek od zákazníkov. Na našich webových stránkach sú zhromažďované údaje ako krstné meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytovať požadované informácie. Zendesk je certifikovaným účastníkom "Štítu na ochranu súkromia", a preto spĺňa požiadavky na zákonné spracovanie zmluvných údajov.

Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov firmou Zendesk nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. If you have any questions you can also contact Zendesk’s data protection officer directly: privacy@zendesk.comprivacy@zendesk.com

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom formulára na webových stránkach, použijeme Vami odovzdané údaje len k spracovaniu Vašej konkrétnej otázky. S poskytnutými údajmi bude zachádzané dôverne. Poskytnuté dáta a história správ vymenených s našou technickou podporou sa ukladajú pre následné otázky a kontaktovanie.

Použitie je voliteľné a slúži k vylepšeniu nášho zákazníckeho servisu. Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a ukladaním dát v externom systéme spoločnosti Zendesk, môžeme Vám ponúknuť alternatívne možnosti kontaktovania za účelom zaslania technickej požiadavky. Možnosti priameho kontaktovania, či už telefonicky alebo poštou, nájdete v Kontaktoch na konci tejto stránky.

 

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud používame k správe osobných údajov zákazníkov. Poskytovateľom je salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mníchov (ďalej len "Salesforce").

Salesforce Sales Cloud je systém CRM (Customer Relationship Management) a umožňuje nám, okrem iného, aj starostlivosť o existujúcich a potenciálnych zákazníkov spolu s ich kontaktmi a organizáciu predajných a komunikačných postupov. Používanie systému CRM nám tiež umožňuje analyzovať postupy spojené so zákazníkom. Údaje o zákazníkoch sú ukladané na serveroch Salesforce. V priebehu toho môžu byť osobné údaje odovzdané materskej spoločnosti salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Podrobnosti týkajúce sa funkcií Salesforce Sales Cloud je možné nájsť tu: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Užívanie Salesforce Sales Cloud je v súlade s článkom 6, odstavec 1, písmeno F nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o čo najefektívnejšiu starostlivosť o zákazníka a komunikáciu s ním. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, je spracovávanie vykonávané výhradne v súlade s článkom 6, odstavec 1 nariadenia GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Firma Salesforce je viazaná Binding Cosporate Rules (BCR), ktoré sú schválené francúzskym Úradom pre ochranu osobných údajov. Ide o záväzné podnikové pravidlá, ktoré legitimizujú prenosy podnikových dát do krajín mimo EU a Európsky hospodársky priestor (EEA). Podrobnosti je možné nájsť tu:  https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Pre viac podrobností, prosím, navštívte Zásady ochrany osobných údajov Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

 

Zmluva o spracovaní objednávky

So spoločnosťou Salesforce sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky. Je to zmluva vyžadovaná zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaisťuje, že firma Salesforce spracováva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok výhradne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s nariadením GDPR.

 

Sociálne médiá

Zdieľanie obsahu prostredníctvom pluginov (Facebook, Google+1, Twitter, atď.)

Obsah nášho webu možno zdieľať na sociálnych sieťach ako sú Facebook, Twitter alebo Goggle+ spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Táto stránka k tomu využíva Nástroj bezpečného zdieľania eRecht24 Safe Sharing ToolTento nástroj nevytvára priamy kontakt medzi sociálnymi sieťami a užívateľom, kým užívateľ priamo neklikne na niektoré s týchto tlačidiel.

Tieto nástroje neodovzdávajú údaje užívateľa prevádzkovateľom tejto platformy automaticky. Ak je užívateľ prihlásený k jednej zo sociálnych sietí a použije sociálne tlačidlá Facebook, Google+1, Twitter atď., vyskočí informačné okno, kde môže užívateľ odoslať potvrdenie stlačením tlačidla Odoslať.

Naši užívatelia môžu zdieľať obsah týchto stránok na sociálnych sieťach tak, aby bol v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov bez toho, aby prevádzkovatelia sociálnych sietí mali umožnené vytvoriť kompletné profily prehliadača.

 

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tieto internetové stránky používajú funkcie webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics využívajú takzvané "súbory cookie". Sú to textové súbory vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať akým spôsobom využívate tieto webové stránky. Informácie generované súbormi cookie týkajúce sa Vášho používania týchto webových stránok budú spravidla odovzdané Google serveru v USA a tam aj uložené.

Ukladanie Google Analytics súborov cookie je v súlade s článkom 6, odstavca 1, písmena F, nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na analyzovanie správania užívateľov s cieľom optimalizovať ako svoj webový obsah, tak aj reklamu na nich zobrazovanú.

Anonymizácia IP adresy

Na našej webovej stránke máme aktivovanú funkciu anonymizácie IP adresy. Google funkciu používa k skráteniu vašej IP adresy v členských štátoch Európskej únie alebo u ostatných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej odoslaním do USA. Vo výnimočných prípadoch je celá adresa odovzdaná Google serveru v USA a tam je skrátená. Google, jednajúci menom prevádzkovateľa týchto webových stránok, používa tieto informácie k analýze Vášho využívania webovej stránky, k zostaveniu správ o aktivitách na webovej stránke a k zaisteniu ďalších funkcií spojených s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa Vášho vyhľadávača prenášaná v súvislosti so službou Google Analytics nebude spojená s ďalšími údajmi držanými spoločnosťou Google.

Plugin vyhľadávača

Uloženiu súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušného nastavenia v softwére prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webu v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby údaje generované súbormi cookie týkajúce sa Vášho používania webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) boli zhromažďované a spracovávané spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou dostupného pluginu z nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmietnutie súhlasu so zhromažďovaním údajov

Zber Vašich údajov zo strany Google Analytics môžete znemožniť kliknutím na nasledujúci odkaz. Ten umožní súborom cookie zabrániť zhromažďovaniu Vašich údajov v priebehu ďalších návštev tohto webu: Zabrániť Google Analytics. .

Ďalšie podrobnosti o tom, ako Google Analytics zachádza s údajmi užívateľov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické údaje v Google Analytics

Tieto webové stránky používajú funkciu "demografické údaje" v Google Analytics. Pomocou tejto funkcie možno vytvárať správy, ktoré obsahujú prehlásenie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webovej stránky. Tieto údaje pochádzajú z personalizovaných reklám Google a údajov návštevníkov od poskytovateľov tretích strán. Dáta nemôžu byť spojené s konkrétnymi osobami. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavenia Vášho Google účtu, alebo odoprieť, aby služba Google Analytics vôbec Vaše dáta zhromažďovala, ako je uvedené v "Námietky proti zberu Vašich údajov".

Google Ads a Google Conversing Tracking

Tento web používa Google Ads. Ads je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len Google).

Ako súčasť Google Ads využívame takzvané "meranie konverzií". Ak kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, uloží sa súbor cookie pre sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetové prehliadače ukladajú do užívateľovho počítača. Tieto súbory strácajú po 30 dňoch účinnosť a nemôžu byť použité k identifikácii užívateľa. Ak užívateľ navštívi určité stránky na tomto webe a platnosť súborov cookie ešte nevypršala, sme spolu s Googlom schopní rozoznať, že užívateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník Google Ads obdrží iný súbor cookie. Súbor nie je sledovateľný cez webové stránky zákazníkov Ads. Informácie zhromaždené pomocou konverzných súborov cookie slúžia k vytváraniu štatistík konverzií pre zákazníkov Ads, ktorí sa pre sledovanie konverzií rozhodli. Výsledkom je, že zákazníci sú informovaní o celkových počtoch užívateľov, ktorí klikli na ich reklamy a boli presmerovaní na stránky s tagom merania konverzií. Neobdržia však žiadne informácie, pomocou ktorých by užívatelia mohli byť osobne identifikovaní. Ak si neprajete byť súčasťou merania, môžete vzniesť jednoducho námietku tým, že deaktivujete súbory cookie k meraniu konverzií od Google prostredníctvom Vášho internetového prehliadača v užívateľskom nastavení. Potom nebudete zahrnutý v štatistikách merania konverzií. Konverzné súbory cookie sú ukladané v súlade s článkom 6, odstavca 1, písmena F, nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na analyzovanie správania užívateľov s cieľom optimalizovať ako obsah svojich webových stránok, tak aj reklamu na nich zobrazovanú. Viac podrobností o Google Ads a meraní konverzií spoločnosťou Google nájdete v Zásadách o ochrane osobných údajov Google: : https://www.google.de/policies/privacy/

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby Vás upozorňoval na používanie súborov cookie a prijímal súbory cookie len prípad od prípadu, blokoval prijímanie súborov cookie v konkrétnych alebo všeobecných prípadoch, či povolil automatické mazanie súborov po zatvorení prehliadača. Ak budú súbory cookie deaktivované, môže byť funkcia webových stránok narušená.

Google Remarketing

Tieto webové stránky využívajú funkcie služby Google Analytics Remarketing. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Remarketing Google analyzuje vaše chovanie na našich webových stránkach (napr. klikanie na konkrétne produkty), aby vás mohol zaradiť do špecifických marketingových cieľových skupín a následne vám prehrávať zodpovedajúce marketingové oznámenia pri návšteve ďalších online ponúk (remarketing alebo retargeting).

Okrem toho možno marketingové cieľové skupiny vytvorené pomocou služby Google Remarketing prepojiť s funkciami spoločnosti Google pre jednotlivé zariadenia. Týmto spôsobom sa vám môžu na základe vášho predošlého používania a chovania pri surfovaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobilnom telefóne) zobrazovať tiež personalizované marketingové oznámenia súvisiace s vašimi záujmami, ktoré sú prispôsobené vášmu chovaniu na inom koncovom zariadení (napr. tablete alebo počítači).

Ak máte účet Google, môžete vzniesť námietku proti personalizovanému marketingu pod nasledujúcim odkazom: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Remarketing Google sa používa na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

7. Newsletter

Údaje newslettera

Ak si prajete dostávať newsletter ponúkaný týmito webovými stránkami, budeme požadovať Vašu e-mailovú adresu spolu s informáciami, ktoré nám umožnia overiť, že ste majiteľom danej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje budú zhromažďované buď na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, alebo vôbec. Tieto údaje sú používane výhradne k zasielaniu požadovaných informácií a nebudú zdieľané s tretími stranami.

Údaje zadané do formulára pre prihlásenie odberu newslettera sú spracovávané výhradne s Vaším súhlasom a v súlade s článkom 6, odstavca 1, písmena A, nariadenia GDPR. Svoj súhlas s ukladaním údajov, Vašej e-mailovej adresy a ich použitia pre zasielanie newslettera môžete odobrať kliknutím na odkaz "odhlásiť odber" umiestnený v newsletteri. Zákonnosť skôr vykonaných operácií spracovávajúcich údaje nebude odobraním súhlasu ovplyvnená.

Údaje, ktoré nám poskytnete za účelom odberu newlettera budú uložené, kým nezrušíte svoj odber. Po Vašom odhlásení budú vymazané. Dáta, ktoré ukladáme za iným účelom (napr. e-mailová adresa pre členstvo), nebudú týmto ovplyvnené.

MailChimp

Tieto webové stránky používajú na zasielanie newlettera služby MailChimp. Poskytovateľom je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp je služba, ktorá umožňuje okrem iného organizovať a analyzovať distribúciu newsletterov. Ak poskytnete svoje údaje (napr. e-mailovú adresu), aby Vám mohol byť zasielaný newletter, budú tieto údaje uložené na serveroch MailChimp v USA.

MailChimp je certifikovaný "Štítom EÚ-USA na ochranu súkromia". "Štít na ochranu súkromia" je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA, ktorá má zaručiť dodržiavanie európskeho štandardu ochrany osobných údajov v USA.

Pomocou služby MailChimp budeme schopní analyzovať naše newletterové kampane. Keď otvoríte e-mail zaslaný prostredníctvom MailChimp, súbor obsiahnuty v e-maili (takzvaný web beacon) sa spojí so servermi MailChimp v USA. Tým sa zistí, či bol newletter otvorený a na ktoré odkazy bolo kliknuté. V priebehu tohto procesu budú zhromažďované technické informácie (ako dĺžka návštevy, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie však nebude možné priradiť ku konkrétnemu príjemcovi newlettera. Získané dáta budú využité výhradne k štatistickej analýze newsletterových kampaní. Výsledky analýz pomáhajú k lepšiemu prispôsobeniu budúcich newsletterov príjemcom.

Ak si neprajete, aby boli Vaše údaje analyzované prostredníctvom MailChimp, budete sa musieť odhlásiť z odberu newslettera. K tomu slúži odkaz, ktorý je obsiahnutý v každom zaslanom newsletteri. Okrem toho sa môžete z odberu odhlásiť priamo cez webovú stránku.

Údaje, ktoré sú takto zhromažďované, budú spracované s Vaším súhlasom v súlade s článkom 6, odstavca 1, písmena A, nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odobrať, a to odhlásením odberu newslettera. Zákonnosť skôr vykonaných operácií spracovávajúcich údaje nebude odobraním súhlasu ovplyvnená.

Údaje, ktoré nám poskytnete za účelom odberu newslettera budú uložené, kým nezrušíte svoj odber. Po Vašom odhlásení budú vymazané z našich i MailChimp serverov. Dáta, ktoré ukladáme za iným účelom (napr. e-mailová adresa pre členstvo) nebudú týmto ovplyvnené.

Ďalšie podrobnosti nájdete v ustanovení o ochrane údajov MailChimp na:https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavretie dohody o spracovávaní údajov

So spoločnosťou MailChimp sme uzavreli takzvanú "dohodu o spracovávaní údajov", ktorou je spoločnosť MailChimp zaviazaná chrániť údaje našich zákazníkov a nezdieľať ich s tretími stranami. Táto dohoda je k nahliadnutiu v nasledujúcom odkaze: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

Na tejto webovej stránke využívame funkciu od poskytovateľa tretej strany, 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu č. 10, prízemie 300195, Temešvár, Rumunsko, EU).

Všetky kontaktné formuláre sú alebo budú vytvorené v spolupráci s 123formbuilder.

Spoločnosť 123formbuilder používa pre svoje služby server Amazon AWS, ktorý sa pravdepodobne nachádza v USA. To znamená, že Vaše dátové vstupy sú spravované, spracovávané a ukladané na tomto Amazon AWS serveri.

Amazon AWS je certifikovaným účastníkom Rámca štítu na ochranu súkromia EÚ-USA a Švajčiarsko-USA

Spoločnosť Amazon AWS sa zaviazala zachádzať so všetkými osobnými údajmi prijatými od členom Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska v súlade s príslušnými zásadami Rámca štítu na ochranu súkromia. Ďalšie informácie o Rámci štítu na ochranu súkromia nájdete v zozname Štítu na ochranu súkromia na stránkach US Department od Commerce: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Spoločnosť 123formbuilder poskytuje svoje služby v súlade s nariadením GDPR a prijíma vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov.

Pre viac informácií navštívte tieto webové stránky:

Technické a organizačné opatrenia: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

Súlad s nariadením GDPR: https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Zásady používania súborov cookie: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Naše kontaktné formuláre používajte len vtedy, ak plne súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti 123formbuilder. Používaním našich kontaktných formulárov súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, vrátane zhromažďovania a spracovávania Vašich osobných údajov, ako je vysvetlené vyššie. V opačnom prípade nás môžete kontaktovať telefonicky.

SurveyMonkey

Aby sme pre Vás mohli zlepšiť naše služby, odporúčame Vám zúčastniť sa prieskumov. Naše prieskumy vytvárame a spracovávame pomocou SurveyMonkey, služby poskytovanej spoločnosťou SurveyMonkey Europe UC 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irsko. V zásade sú naše prieskumy vykonávané bez osobných údajov a nemôžeme Vaše odpovede spojiť s Vašou osobou. Z tohto dôvodu prostredníctvom SurveyMonkey nespracovávame osobné údaje.

Ak sa však zúčastníte prieskumu, SurveyMonkey môže spracovávať niektoré dáta z vlastného oprávnenia. Podrobnosti nájdete v aktuálnych Zásadách ochrany osobných údajov SurveyMonkey, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

 

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Our website uses plug-ins from the Google-operated site YouTube. The site operator is YouTube, LLC, 901 Naše webové stránky používajú pluginy (doplnky) zo stránok YouTube, prevádzkovaných spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok s pluginom YouTube, bude naviazané spojenie so servermi YouTube. Server YouTube tak bude informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený k svojmu účtu YouTube, umožníte YouTube priradiť históriu prechádzania priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením zo svojho účtu YouTube.

YouTube používame v záujme zatraktívnenia prezentácie našich online služieb. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6, odstavca 1, písmena F, nariadenia GDPR.

Ďalšie podrobnosti ohľadom nakladania s údajmi užívateľov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov YouTube na:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Aby bolo zaistené jednotné zobrazenie písma, používa tento web tzv. Google Web Fonts, poskytované spoločnosťou Google. Keď nastavíte novú webovú stránku, načíta Váš prehliadač potrebné Web Fonts do medzipamäte prehliadača, aby bolo možné správne zobraziť texty a písma.

Z tohto dôvodu sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom Google. Týmto spôsobom je Google informovaný, že naša webová stránka bola navštívená z Vašej IP adresy. Používame Google Web Fonts v záujme konzistentného a atraktívneho zobrazovania našej online platformy. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6, odstavca 1, písmena F, nariadenia GDPR.

Ak Váš prehliadač nepodporuje Web Fonts, Váš počítač použije štandardný typ písma.

Podrobné informácie o Google Web Fonts sú dostupné na https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tento web používa službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Aby ste mohli využívať funkcie Google Maps, je nutné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sú uložené. Poskytovateľ tejto webovej stránky nemá žiadny vplyv na prenos dát.

Mapy Google sú používané k zaisteniu atraktívnej prezentácie našej online služby a k uľahčeniu nájdenia miest uvedených na našom webe. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6, odstavca 1, písmena F, nariadenia GDPR.

Viac podrobností o tom, ako sa zachádza s osobnými údajmi užívateľov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.